Ranga
Ranga
Ranga
Warido
Warido

Dokumentacja cen transferowych

Do sporządzania dokumentacji cen transferowych, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym od 2019 roku, są zobowiązane podmioty, których transakcje kontrolowane o jednorodnym charakterze z podmiotami powiązanymi przekraczają określone progi (w wartościach netto - pomniejszone o podatek od towarów i usług). Progi te są następujące: 10 mln zł - w przypadku transakcji towarowej i finansowej; 2 mln zł - w przypadku transakcji usługowej lub innej; 100 tys. zł - w przypadku transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych.

Dokumentacja cen transferowych

background image - Dokumentacja cen transferowych
ranga

Do sporządzania dokumentacji cen transferowych, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym od 2019 roku, są zobowiązane podmioty, których transakcje kontrolowane o jednorodnym charakterze z podmiotami powiązanymi przekraczają określone progi (w wartościach netto - pomniejszone o podatek od towarów i usług). Progi te są następujące: 10 mln zł - w przypadku transakcji towarowej i finansowej; 2 mln zł - w przypadku transakcji usługowej lub innej; 100 tys. zł - w przypadku transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych.

Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla

  • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji.
  • strony kosztowej i przychodowej.

Z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych zwolnione są podmioty krajowe, gdy żaden z podmiotów uczestniczących w transakcji nie ponosi straty podatkowej w danym roku obrachunkowym oraz podmioty nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej oraz decyzja o wsparciu nowych inwestycji).

Lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zawierać m.in. opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów oraz analizę cen transferowych - analizę porównawczą lub analizę zgodności.

Analiza porównawcza zawiera porównanie wartości następujących wskaźników podmiotów z branży: marżę operacyjną, marżę zysku brutto, rentowność aktywów oraz rentowność kapitału własnego.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych - zarówno według porządku prawnego obowiązującego przed 2019 rokiem, jak i aktualnie obowiązującego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zapytania lub wątpliwości w zakresie obowiązku dokumentacyjnego dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi służymy swoją wiedzą i pomocą.

Znalazłeś to, czego szukałeś?