Ranga
Ranga
Ranga
Warido
Warido

Usługi Audytorskie

Usługi Audytorskie

background image - Usługi Audytorskie
ranga
warido

Świadczymy usługi w zakresie

 • Badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 • Audyt projektów unijnych.
 • Badania planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności, podziału i łączenia spółek.
 • Innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli, usprawnienia systemów finansowo-księgowych, budżetowania i planowania finansowego oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
 • Wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.

Badanie sprawozdań finansowych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu potwierdzenie, że:

 • Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień bilansowy, jej wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - jeśli te jednostkę obowiązują.
 • Sprawozdanie finansowej jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz Umową/Statutem jednostki, jeśli stanowi postawę jej funkcjonowania.
 • Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 2 Ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz stosownie do ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Polecamy usługę badania sprawozdania finansowego także jednostkom, które nie są do tego zobligowane.

Badanie sprawozdania finansowego daje aktualnym i potencjalnym odbiorcom sprawozdania finansowego gwarancję, że zbadane sprawozdanie finansowe zawiera rzetelne, prawidłowe i wiarygodne informacje, na podstawie których mogą zostać podjęte decyzje inwestycyjne, kluczowe dla rozwoju firmy.


Badanie planów przekształcenia i połączenia

Nasza kancelaria, między innymi z racji partnera w postaci biegłego rewidenta - biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, przeprowadziła wiele badań planów przekształcenia.

I tak - przykładowo - Plan przekształcenia powinien zawierać:

 • Projekt Uchwały w sprawie przekształcenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - jest to Oświadczenie sporządzone w formie Aktu Notarialnego)
 • Projekt Umowy spółki przekształconej
 • Wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) jednostki przekształcanej na dzień przekształcenia
 • Sprawozdanie finansowe jednostki przekształcanej na dzień przekształcenia w przypadku:
  • prowadzenia w podmiocie przekształcanym wyłącznie ewidencji podatkowej - jest to bilans sporządzony na podstawie spisu inwentarza,
  • prowadzenia pełnej księgowości - jest to sprawozdanie finansowe sporządzane analogicznie według wzoru ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie procesu przekształcenia, w jaki sposób go przeprowadzić, jakie dokumenty przygotować, z jakimi wiąże się on kosztami, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Znalazłeś to, czego szukałeś?